นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท Rakuten Insight มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และสภาวะแวดล้อมของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการที่ผ่านกระบวนการทางสถิติ ซึ่งถูกรวบรวมจากการทำการวิจัยตลาดและการตลาดออนไลน์
ในการดำเนินการธุรกิจข้างต้น และด้วยความตั้งใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ Rakuten Insight ดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อแนะนำที่ได้รับ จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ควบคู่ไปกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และให้ความใส่ใจและดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความปลอดภัย ความคุ้มครอง และการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล Rakuten Insight ขอแจ้งต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทว่าเรากำหนด นำไปใช้ และรักษาไว้ซึ่ง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ฉบับนี้

การวิจัยการตลาด

 1. แผนกงานการวิจัยตลาดของ Rakuten Insight เกี่ยวข้องกับกิจการในการจัดทำการวิจัยตลาด และมุ่งที่จะค้นคว้าวิจัยถึงการตอบสนองและสถานการณ์ของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ และเพื่อที่จะส่งมอบข้อมูลทางสถิติดังกล่าวให้กับบริษัทและกลุ่มองค์กร ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลใดๆ
 2. Rakuten Insight จำเป็นจะต้องได้รับชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเป็นการล่วงหน้า เพื่อจุดประสงค์ในการระบุกลุ่มในการจัดทำแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการสมัครสมาชิกด้วยตนเองของสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือข้อมูลที่ถูกระบุในเว็บเพจที่จัดทำโดยพาร์ทเนอร์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะได้รับการดูและและใช้งานอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฏหมาย
 3. Rakuten Insight จะทำการรวบรวมสมาชิกผู้ที่จะมาร่วมในการวิจัยตลาดของเรา และอาจจะให้สมาชิกนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมตอบ อย่างไรก็ตามก่อนการสมัครสมาชิก เราจะแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นไปตามกฏ นโยบายความเป็นส่วนตัว และอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา
 4. Rakuten Insight อาจจะจัดทำแบบสอบถามโดยไม่มีการระบุกลุ่มของผู้ตอบซึ่งเราร้องขอให้ให้ความร่วมมือในการวิจัยตลาดของเรา และอาจจะสอบถามถึงข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ ที่อยู่ ในกรณีนั้น เราจะแจ้งให้ผู้ร่วมตอบทราบถึงจุดประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งอาจจะเป็นโดยลายลักษณ์อักษร หรือโดยปากเปล่าให้ทราบบล่วงหน้า
 5. Rakuten Insight อาจมีการให้ข้อมูลแก่บริษัทพาร์ทเนอร์ (บริษัทคู่สัญญา) ที่ได้มีการทำสัญญาในการได้รับข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการคัดกรองและได้สามารถจัดส่งแบบสำรวจได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลนั้นจะไม่มีการระบุ ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลที่จะสามารถนำไปสู่การจับคู่กับข้อมูลของพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่ได้

บุคลากร

 1. เมื่อได้รับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครงานใหม่ Rakuten Insightพึงรับผิดชอบในข้อมูลดังกล่าว และจะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร
 2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครทุกคน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ซึ่งได้รับในช่วงการสมัครงานจะถูกเก็บรักษาในฐานข้อมูลและจะได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด
 3. นอกเหนือจากข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่ระบุได้ถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด) หรือข้อมูลซึ่งเชื่อมต่อกับบุคคลใดๆได้ เช่น อีเมล์ รหัสผ่าน หรือข้อมูลจำเพาะต่างๆเช่น งานอดิเรก ครอบครัว อายุ และอื่นๆ จะได้รับการดูแลตามกฏหมายอย่างเข้มงวด
เพื่อที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอย่างเหมาะสม Rakuten Insightมีความรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เช่น การใช้ข้อมูลอย่างผิดกฏหมายอันทำให้เกิดความเสียหาย การรั่วไหลของข้อมูล และอื่นๆ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากนี้ Rakuten Insightได้แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนตัว เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม และได้ตั้งกฏข้อปฏิบัติในการบริหารความปลอดภัย และได้จัดให้มีการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองประกอบไปด้วย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของเรา
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเรา ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานในอดีต
Rakuten Insight จะตอบสนองต่อคำร้องให้เปิดเผย เปลี่ยนแปลง และระงับการใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทน อย่างไรก็ตามเราอาจจะปฏิเสธในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจจก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นๆหรือบุคคลที่สามที่อาจได้รับผลกระทบ รวมไปถึงกรณีที่อาจจะขัดขวางธุรกิจของเรา หรือละเมิดกฏหมาย

 1. ข้อมูลที่อาจมีการร้องขอให้เปิดเผยได้
  • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ วันเดือนปีเกิด อีเมล์ และอื่นๆ
  • ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบุผ่านทางเว็บไซต์ (รวมไปถึงข้อมูลที่ใช้ในการสมัครงาน)
  • ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับผ่านทางการตอบแบบสอบถาม

 2. การติดต่อเพื่อร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
  • Rakuten Insight จะตอบสนองต่อคำร้องให้มีการเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้งานข้อมูล ซึ่งส่งผ่านทางหน้า My Pageของสมาชิก
  • ในกรณีอื่นๆ กรุณาติดต่อโดยใช้ข้อมูลด้านล่าง เมื่อได้รับคำร้องเราจะระบุให้ทราบถึงเอกสารที่จำเป็นต่อไป
   Personal Information Protection Manager, Rakuten Insight Global, Inc
   Rakuten Crimson House,
   1-14-1 Tamagawa,
   Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
   TEL : +81-50-5581-1710
Rakuten Insight จะดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และจะไม่ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
 1. กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
 2. ในกรณีที่จะต้องปกป้องชีวิตและ/หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ และการติดต่อขอความยินยอมจากตัวบุคคลนั้นกระทำได้ยาก
 3. เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพและการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม และการติดต่อขอความยินยอมจากตัวบุคคลนั้นกระทำได้ยาก
 4. มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และในกรณีที่การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีหากไม่ได้รับการยินยอมจากตัวบุคคล
เพื่อที่จะบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ Rakuten Insightได้จัดทำระบบการบริหารจัดการการข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงกฏต่างๆ และเราก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบการจัดการของเราโดยการให้ความรู้เพิ่มเติมกับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
หากต้องการติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อผ่านทางที่อยู่ด้านล่างนี้ เจ้าหน้าที่ของRakuten Insight จะตอบคำถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการใช้งาน การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลง (แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูล) และการระงับการใช้งาน (การระงับการใช้งาน การยกเลิกการระงับการใช้งาน)
Personal Information Protection Manager, Rakuten Insight Global, Inc
Rakuten Crimson House,
1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
TEL : +81-50-5581-1710
เว็บไซต์ของเรามีนโยบายด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้
SSL (Secure Sockets Layer Protocol) เป็นระบบในการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเข้ารหัสก่อนที่จะมีการส่งต่อข้อมูลเสมอ
เว็บไซต์นี้ได้รับการรับรองจาก GeoTrust Japan Inc. และเว็บไซต์อื่นๆจะไม่สามารถแอบอ้างใช้ชื่อของเราได้
GeoTrust Japan Inc. เป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก