เกี่ยวกับการอัพโหลดคะแนนของสมาชิกภายหลังจากที่แบบสอบถามสิ้นสุด

25/07/2011

ทางทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่าในบางแบบสอบถามนั้น สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสมทันทีภายหลังจากที่ตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น
ในกรณีดังกล่าว ทีมงานจะทำการอัพโหลดคะแนนภายหลังจากที่แบบสอบถามสิ้นสุดเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบเสมอก่อนที่แต่ละแบบสอบถามจะเริ่มต้นขึ้น

ขอความกรุณาสมาชิกอ่านข้อความที่ขึ้นแสดงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นแบบสอบถามโดยละเอียดเสมอ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ
ในบางครั้งทีมงานพบว่าสมาชิกไม่ได้อ่านคำชี้แจงอย่างถี่ถ้วน ทำให้มีความเข้าใจไม่ตรงกันได้ครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือ