ปัญหาเว็บไซต์ช้ากว่าปกติ

17/08/2015

เรียนสมาชิก
เนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิค สมาชิกบางท่านอาจประสบปัญหาเว็บไซต์ช้ากว่าปกติในวันนี้ช่วงเวลา 05:25 - 06:40 นาฬิกา ขอแจ้งให้ทราบว่าทีมงานได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและเว็บไซต์เป็นปกติแล้วในขณะนี้
ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน